Ο Σύλλογος Γονέων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του Γυμνασίου μας είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματείο) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1987, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και του εποικοδομητικού διαλόγου με τη Διεύθυνση και το  Διδακτικό προσωπικό του Σχολείου, τη με κάθε τρόπο συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και εν γένει την ανάληψη δράσεων που συντείνουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας.

Ο Σύλλογος μας, λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ γονέων και Σχολείου, συλλέγοντας και  αξιολογώντας τα εκάστοτε  προβλήματα  που παρουσιάζονται και ενεργώντας στη συνέχεια κάθε τι απαραίτητο ώστε να συμβάλλει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην επίλυσή τους.

Παράλληλα, ενεργοποιείται στον συντονισμό ενεργειών και  πρωτοβουλιών για δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν τη μαθητική μας κοινότητα, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας.

Από την ίδρυση του Συλλόγου μας έως σήμερα, και ειδικά την τελευταία δεκαετία, ο κόσμος αλλάζει με ασύλληπτης ταχύτητας ρυθμούς. Αυτό που παραμένει όμως αναλλοίωτο είναι η βαθιά αγάπη για τα παιδιά μας και η ανάγκη να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κι αυτό είναι το κίνητρο για όλους μας να συνεχίζουμε την προσπάθεια, παραμερίζοντας κάθε φορά τις δυσκολίες.

Το καταστατικό του Συλλόγου
Το καταστατικό του Συλλόγου

Λειτουργίες του Συλλόγου

Συνοπτικά, οι δράσεις του Συλλόγου, εντοπίζονται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 • Συνεχής επικοινωνία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.
 • Επικοινωνία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου σε υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή.
 • Διάθεση πόρων του Συλλόγου για τις ανάγκες που προκύπτουν σε οικοδομοτεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου, που δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να καλυφθούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.
 • Οργάνωση ομάδων συνεργασίας και επικοινωνίας στην εφαρμογή viber για τη γρήγορη ροή των πληροφοριών.
 • Οργάνωση ημερίδων και ομιλιών για θέματα που απασχολούν γονείς και παιδιά (όπως επαγγελματικός προσανατολισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, σεξουαλική αγωγή κλπ).
 • Οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για γονείς και παιδιά.
 • Προώθηση πνεύματος ισότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της μαθητικής μας κοινότητας.

Αναλυτικά, περιγράφονται από τις 3 παρακάτω κατηγορίες:

Συνεργασία
Ο Σύλλογός μας επιδιώκει να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των γονέων, του συλλόγου διδασκόντων, του μαθητικού συμβουλίου και των αρμοδίων για την εκπαίδευση υπηρεσιών.

Έτσι, ο Σύλλογος διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, όπως επίσης και με το συμβούλιο των μαθητών και τους γονείς για την προώθηση της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων και για την επίλυση κάθε προβλήματος που μπορεί να προκύπτει. Επίσης, ο Σύλλογος επικοινωνεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου σε υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, απευθύνει δε προς κάθε αρμόδιο φορέα επιστολές και αιτήματα για τα ζητήματα που απασχολούν την σχολική μας κοινότητα.

Ενημέρωση
Για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της εν γένει σχολικής ζωής των παιδιών μας, είναι απαραίτητη η αμφίπλευρη ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για κάθε θέμα που προκύπτει. Έτσι, ο Σύλλογος έχει οργανώσει ομάδες επικοινωνίας με τους γονείς, ώστε αφενός μεν να συγκεντρώνει κάθε ερώτημα, πληροφορία κι επισήμανση των γονέων και να προωθεί συγκροτημένα τα θέματα που προκύπτουν στους αρμόδιους φορείς (σχολείο, σχολική επιτροπή ή αλλού) αφετέρου δε να παρέχει προς τους γονείς γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση για κάθε ζήτημα που αφορά το σχολείο.
Εκπαιδευτικές και άλλες Δράσεις
Ο Σύλλογος οργανώνει ημερίδες, ομιλίες και άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κάθε είδους δεξιοτήτων των παιδιών μας, την πολύπλευρη ενημέρωσή τους για τα θέματα που τα απασχολούν αλλά και για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που συντείνουν στη διεύρυνση του πνεύματός τους.

Έτσι, οργανώνει προγράμματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ομιλίες σχετικά με ποικίλα θέματα (όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η σεξουαλική αγωγή κλπ), δράσεις πολιτισμικού ενδιαφέροντος, θεματικές εκδρομές κλπ.

To Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενεργεί και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Συλλόγου, προβλέπει, εγκρίνει και εκτελεί δαπάνες, συντάσσει οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο έτη, μέσω εκλογικής διαδικασίας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα και ταμειακά ενήμερα μέλη του Συλλόγου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αποτελείται από 7 μέλη (και 2 αναπληρωματικά) και συνεδριάζει τακτικά, σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου.

Η θητεία του τρέχοντος ΔΣ ξεκίνησε στις 08.11.2022 και λήγει τον Οκτώβριο του 2024.

Αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Γουρλάς
 • Αντιπρόεδρος:Σοφία Ηλιοπούλου
 • Γραμματέας: Προκόπιος (Άκης) Ηλιού
 • Ταμίας: Μαρίλλη Κοτζαγιάννη
 • Τακτικά Μέλη: Αικατερίνη (Κορίννα) Κώσταινα, Γιώργος Λιαγκάκης

Το τρέχον ΔΣ χρησιμοποιεί τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και γραπτής επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, σύμφωνα και με τις προβλέψεις των Ν. 4722/2020 και 4753/2020, για να παραμένουν τα μέλη του πάντα σε επαφή και να διαχειρίζονται άμεσα τα θέματα του Συλλόγου.

Είναι κοινή πεποίθηση όλων των μελών ότι θέλουμε όλους τους γονείς κοντά στο νέο ΔΣ, όσο πιο ενεργούς στις δράσεις γίνεται, μια που ο Σύλλογος αποτελείται από όλους τους γονείς κι όχι μόνο από τους 7 που αποτελούν το εκάστοτε ΔΣ.