ΠΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Δημιουργικής Έκφρασης «2020 … μια χρονιά αλλιώς», που θα αποκαλείται στη συνέχεια «η Δράση», την οποία διοργανώνει ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας», ο οποίος στη συνέχεια αποκαλείται «Διοργανωτής»

 

Το ΔΣ του Διοργανωτή (Διεύθυνση: Προόδου και Βουλιαγμένης, Βούλα Αττικής Τ.Κ. 16673 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@goneis2gv.gr, τηλέφωνο: +302108955228) σας ενημερώνει ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα») στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;
  • Προσωπικά δεδομένα των δημιουργών των πνευματικών δημιουργιών:

α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο

β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.

  • Προσωπικά δεδομένα του γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας:

α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο.

β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.

  • Προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων ήχου και εικόνας, τα οποία περιέχονται στην πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μεταξύ των σκοπών του Διοργανωτή, όπως αυτοί προβλέπονται στο καταστατικό του είναι η καθολική συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη ωφέλιμης πρωτοβουλίας, ευγενικής άμιλλας και ιδιαίτερων δεξιοτήτων και η συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών με κύριο σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων, στα πλαίσια των οποίων αναλήφθηκε η πρωτοβουλία διοργάνωσης της Δράσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στη Δράση που διοργανώνει ο Διοργανωτής, αποσκοπεί στην υποστήριξη και διαχείριση των ενεργειών που θα γίνουν στα πλαίσια της Δράσης, στην καταγραφή και διαχείριση των έργων πνευματικής δημιουργίας που θα υποβάλουν οι συμμετέχοντες, την αποθήκευσή τους στο αρχείο του Διοργανωτή και την προβολή τους μέσω της ιστοσελίδας του διοργανωτή www.goneis2gv.gr ή / και της ιστοσελίδας του σχολείου http://2gym-voulas.att.sch.gr   ή / και μέσω έκθεσης που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή σε αίθουσα που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί για την απονομή των Επαίνων Συμμετοχής ή και κατά τη διάρκεια κάθε άλλης εκδήλωσης που θα διοργανωθεί σχετικά με τη Δράση.

Επίσης, είναι δυνατή η φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση των συμμετεχόντων και των έργων τους, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη Δράση, το υλικό δε αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή της Δράσης σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες ποικίλης ύλης ή πολιτιστικής θεματολογίας (σε έντυπη ή διαδικτυακή έκδοση).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό έχει προαιρετικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η συγκατάθεση των συμμετεχόντων αποτελεί τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 1. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Διοργανωτής συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμετοχής, στις υπεύθυνες δηλώσεις και στις πνευματικές δημιουργίες που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά.

 1. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να διατηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή και να προβάλλονται για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε η Δράση αυτή να αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές των μαθητών του σχολείου μας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε στον Διοργανωτή αίτημα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμού της επεξεργασίας που σας αφορά ή εναντίωσης στην επεξεργασία ή φορητότητας των δεδομένων. Ομοίως, μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ικανοποίηση αιτημάτων διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης, καθώς και η ανάκληση της συγκατάθεσης, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των δημιουργών στη Δράση ή την αρχειοθέτηση των πνευματικών δημιουργιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Διοργανωτή, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κατά περίπτωση τη μη συμμετοχή στη Δράση ή και την αδυναμία εντοπισμού των έργων ή τη μη αναφορά των δημιουργών.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα εγγράφως ή ηλεκτρονικά στον Διοργανωτή info@goneis2gv.gr.  Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ο Διοργανωτής θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα σας ενημερώσει για την παράταση της προθεσμίας αυτής κατά δύο (2) ακόμη μήνες.

 1. Πού διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στο σχολείο, στον Δήμο «Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης» για την διοργάνωση έκθεσης των έργων και τελετής απονομής των επαίνων συμμετοχής όπως και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και αρχή εφόσον υφίσταται σχετική νόμιμη υποχρέωση.

Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων και φωτογραφίες των ίδιων από την εκδήλωση απονομής των επαίνων συμμετοχής και των έργων τους δύνανται να διαβιβαστούν σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες ποικίλης ύλης ή πολιτιστικής θεματολογίας (σε έντυπη ή διαδικτυακή έκδοση) για την προβολή της Δράσης.

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας;

Ο Διοργανωτής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

 1. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goneis2gv.gr

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).