Αγαπητοί γονείς, συμπληρώνοντας αυτή την φόρμα επικοινωνίας, σας ζητάμε τα εξής στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμό σας

α) το ονοματεπώνυμο του / των παιδιού / παιδιών σας και του τμήματος στο οποίο φοιτά / φοιτούν

β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την οποία επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό αποστολής από εμάς προσκλήσεων για Γενική Συνέλευση ή για άλλες εκδηλώσεις, προς τον σκοπό ενημέρωσης σχετικά με αποφάσεις του ΔΣ και γενικά σχετικά με τις εν γένει δράσεις του ΔΣ και του ΣΓΚ και για την επικοινωνία για κάθε ζήτημα που αφορά το σχολείο μας.

Τα παραπάνω στοιχεία σας θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για χρονικό διάστημα έως ενός (1) έτους από την ημέρα αποφοίτησης του παιδιού σας από το σχολείο μας. Θα σας παρακαλούσαμε θερμά, όταν αποφοιτήσει το παιδί σας να μας ενημερώσετε σχετικά ώστε ξ διαγραφή των στοιχείων σας να γίνει άμεσα και δη το αργότερα εντός ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίησή μας.

Με την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας, μας δίνετε το δικαίωμα να ζητήσουμε και να λάβουμε επιβεβαίωση από το σχολείο ότι είστε πράγματι ο γονέας / κηδεμόνας του παιδιού που αναφέρετε σε αυτήν.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι έχετε  τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου

Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – έχετε δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο εναντίον της Εταιρείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

 

Η εποπτεύουσα αρχή είναι η: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο +302106475600, Fax: +30-210 6475628 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, μπορείτε να αποστείλετε e-mail με συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση goneis2gv@gmail.com ή να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΔΣ, ο οποίος επί τους παρόντος είναι  ……………………………. στο τηλ. ………………… Το e-mail σας θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητάς σας. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, το ΔΣ  θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει, εγγράφως, το αίτημά σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίηση του αιτούντα. Σε περίπτωση που το ΔΣ αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα, θα εξηγήσει εγγράφως τους λόγους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός του ΔΣ και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο στα μέλη του ΔΣ και με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των γονέων. Το ΔΣ δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Το ΔΣ έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και το ΔΣ  χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, το ΔΣ δε θα προβεί στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της έχει παράσχει ο γονέας, χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.