You are currently viewing Τακτική ΓΣ και Εκλογές 2022 για μέλη ΔΣ & Ένωσης Γονέων

Τακτική ΓΣ και Εκλογές 2022 για μέλη ΔΣ & Ένωσης Γονέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ (Σ.Γ.Κ.)

Το ΔΣ του Σ.Γ.Κ., με βάση το άρθρο 9 του καταστατικού μας, συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία σας προσκαλεί:

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., στο σχολείο μας (2ο Γυμνάσιο Βούλας, στην αίθουσα εκδηλώσεων).

Αν δεν υπάρξει απαρτία στις 23/10/2022, η ΓΣ θα επαναληφθεί την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Τα Θέματα της ΓΣ είναι:

 1. Η Έγκριση / απόρριψη του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Έγκριση / απόρριψη της έκθεσης οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου για το έτος 2021 – 2022 και η Απαλλαγή ή μη του ΔΣ από κάθε ευθύνη
 3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και ειδικότερα:
  (α) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – επτά (7) τακτικά μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά / θέτουμε έως τρεις (3) σταυρούς
  (β) εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής – τρία τακτικά (3) μέλη και τρία αναπληρωματικά /  θέτουμε έναν (1) σταυρό
  (γ) εκλογή εκπροσώπου στην Ένωση Γονέων του Δήμου – ένας (1) εκπρόσωπος και ένας αναπληρωματικός, ανά 30 μαθητές / θέτουμε έως τέσσερις (4) σταυρούς

Σχετικά με τη διαδικασία της ΓΣ και των αρχαιρεσιών, σημειώνουμε τα εξής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ.  έχουν όλοι οι γονείς, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Μέλη του Δ.Σ. θα βρίσκονται στην είσοδο του σχολείου για την είσπραξη συνδρομής για τους γονείς που θα θέλουν να ψηφίσουν αλλά δεν θα έχουν ακόμα τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σας θυμίζουμε πως η συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 10€, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών της ίδιας οικογένειας που φοιτούν στο σχολείο μας.
 • Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, οι οποίοι εκλέγονται αμέσως μόλις ξεκινήσει η Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Γίνεται καταμέτρηση των παρισταμένων οικονομικά τακτοποιημένων μελών και διαπιστώνεται η απαρτία ή μη.
 • Αν υπάρχει απαρτία, συζητούνται τα θέματα της ΓΣ και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αμέσως μετά, υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και ακολουθεί φανερή ψηφοφορία. Σημειώνεται ότι αυτοί που θα εκλεγούν στην Εφορευτική ΔΕΝ μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Στη συνέχεια, οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Σημειώνουμε ότι για να υπάρξει απαρτία στη ΓΣ, χρειάζεται να συμμετάσχει το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, διαφορετικά η ΓΣ επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, οπότε υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν παρίστανται.

Ειδικά όμως για τις αρχαιρεσίες, απαιτείται να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου. Για να είναι νόμιμες οι εκλογές, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία για την επίτευξη του άνω ποσοστού δύο φορές. Αν ούτε την τρίτη φορά υπάρχει συμμετοχή γονέων που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών, οι εκλογές είναι παρά ταύτα νόμιμες.

Έτσι, αν υπάρξει απαρτία του 1/4 των τακτοποιημένων οικονομικά μελών την 1η Κυριακή, θα συζητηθούν τα θέματα 1 και 2 και θα εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή, για τη διενέργεια των εκλογών. Αν όχι, οι αποφάσεις αυτές θα παρθούν την 2η Κυριακή.

Σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών, την ευθύνη διεξαγωγής των οποίων έχει η εφορευτική επιτροπή, σημειώνουμε τα εξής:

 1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς.
 2. Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές.
 3. Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα από πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
 4. Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
 5. Υποψήφιος για το ΔΣ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και για μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (οι υπόλοιπες πολλαπλές υποψηφιότητες επιτρέπονται).
 6. Για τη διευκόλυνση του έργου της εφορευτικής επιτροπής, η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ekloges2022@goneis2gv.gr όπου θα αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο υποψηφίου, όπως αυτό θα αναγραφεί στο ψηφοδέλτιο

β. Θέση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα, δηλαδή για μέλος του ΔΣ ή για μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ή για εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων.

γ. Ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ιων που φοιτά/ούν στο σχολείο και  σε ποιο/α τμήμα/τα

δ. Προαιρετικά, σύντομη παρουσίαση της υποψηφιότητας και φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

 1. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18.00, ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση των ψηφοδελτίων έως την Κυριακή 23/10, εφόσον υπάρξει απαρτία και πράγματι διενεργηθούν οι εκλογές αμέσως μετά τη ΓΣ.
  Σε κάθε περίπτωση, η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, θα διενεργήσει κατά την κρίση της και κατά τον νόμο όλη τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, θα υπάρξουν δε σχετικές ανακοινώσεις στην Ομάδα Ανακοινώσεων στο viber.
 2. Όποιος υποψήφιος δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα πρέπει να καταβάλει την συνδρομή του έως την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ