Συνεδρίαση 21/1/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 21ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

 1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
 2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
 3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
 4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
 5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
 6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
 7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ, η οποία, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέλη, καλωσόρισε το νέο τακτικό μέλος του ΔΣ, Αλέξανδρο Σάββα.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η συζήτηση του μόνου θέματος, που είναι η τροποποίηση των όρων της Δράσης Δημιουργικής Έκφρασης.

Μετά από συλλογική συζήτηση, τα μέλη κατέληξαν και ψήφισαν ομόφωνα να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής έως τις 31.01.2021 και να απλοποιηθεί ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων.

Έτσι, οι αναθεωρημένοι όροι συμμετοχής, θα έχουν ως εξής:

Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δράση Δημιουργικής Έκφρασης «2020 … μια χρονιά αλλιώς!», που διοργανώνει ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας»

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας» (εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει Δράση Δημιουργικής Έκφρασης με θέμα «2020 … μια χρονιά αλλιώς» (εφεξής Δράση) και προσκαλεί όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου μας να συμμετάσχουν.

Στόχος:

Μέσω της Δράσης αυτής θέλουμε να δώσουμε στους μαθητές το κίνητρο να επεξεργαστούν και να εκφράσουν με τον δικό τους τρόπο τα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, που βίωσαν, τις παραστάσεις που αποκόμισαν, τις εικόνες που τους έμειναν και γενικά το αποτύπωμα που τους άφησε η ιδιαίτερη, από κάθε άποψη, χρονιά που σε λίγο τελειώνει, δημιουργώντας ένα έργο τέχνης.

Στα πλαίσια της Δράσης αυτής, για την ανάδειξη της πολύτιμης αξίας της αλληλεγγύης και της προσήλωσης στην επιδίωξη μιας δίκαιης κοινωνίας, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες στα μέλη της, για κάθε δήλωση συμμετοχής που θα υποβληθεί, ο Σύλλογος θα  δωρίσει το συμβολικό ποσό του ενός (1) ευρώ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. Ειδικότερα, ο Σύλλογος θα αγοράσει με το ποσό που θα συγκεντρωθεί δωροεπιταγή για είδη τροφίμων, η οποία θα παραδοθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με την παράκληση τα είδη αυτά να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε δικαιούχους, παιδιά των οποίων φοιτούν στο σχολείο μας. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που θα προσφερθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν θα είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Οι όροι της συμμετοχής στη Δράση είναι οι εξής:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής – Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής – Προθεσμία

 1. Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι oι μαθητές/τριες του σχολείου μας.
 2. Για κάθε έργο απαιτείται να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής.

Δηλαδή: (α) κάθε δήλωση συμμετοχής θα περιλαμβάνει μόνο ένα έργο, (β) μαθητές που θέλουν να υποβάλουν ομαδικό έργο (συλλογικό) θα υποβάλουν μία κοινή δήλωση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία όλων των συνδημιουργών – συμμετεχόντων.

 1. Η κάθε συμμετοχή (έργο) μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν έως τρία (3) άτομα. Σε περιπτώσεις ομαδικών συμμετοχών, η ομάδα, μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών της, οφείλει να ορίσει ένα μέλος της ως εκπρόσωπό της, προκειμένου να καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής της.
 2. Κάθε μαθητής/τρια δύναται να συμμετέχει με μία (1) ατομική και μία (1) ομαδική συμμετοχή.
 3. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει με την συμπλήρωση της φόρμας «Δήλωση Συμμετοχής» στο site του Συλλόγου https://goneis2gv.gr/2020/2020-mia-chronia-allios/ ή με την με αποστολή συμπληρωμένης της Δήλωσης Συμμετοχής (συνημμένο 1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr. Εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής θα αποσταλεί στον δηλούντα από τον Διοργανωτή αποδεικτικό παραλαβής της. Για την αποφυγή παρανοήσεων ως προς την ορθή ή μη υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, σε περίπτωση που κάποιος, αν και θα έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής, δεν θα παραλάβει το παραπάνω αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσής του εντός τριών ημερών, οφείλει να ενημερώσει τον Διοργανωτή για την μη λήψη του σχετικού αποδεικτικού, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr. Σημειώνεται ότι στους αρχικούς όρους συμμετοχής δεν είχε προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης δια της συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής, η ο οποία προβλέφθηκε στη συνέχεια κατόπιν απόφασης του Διοργανωτή.
 4. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέα/Κηδεμόνα του κάθε μαθητή (συνημμένο 2) που θα συμμετάσχει, η οποία θα υποβάλλεται είτε κατά την υποβολή της δήλωσης είτε κατά την υποβολή του έργου. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα συνυποβληθούν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των συνδημιουργών – συμμετεχόντων (μία για κάθε συμμετέχοντα). Σημειώνεται ότι στους αρχικούς όρους συμμετοχής δεν είχε προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων κατά την υποβολή του έργου, η ο οποία προβλέφθηκε στη συνέχεια κατόπιν απόφασης του Διοργανωτή.
 5. Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι στους αρχικούς όρους συμμετοχής η προθεσμία είχε ορισθεί έως τις 22.12.2020, η οποία παρατάθηκε κατόπιν απόφασης του Διοργανωτή έως τις 31.01.2021.

Β. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών

Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής δεν θα έχουν υποβληθεί τουλάχιστον είκοσι (20) δηλώσεις συμμετοχής, θα ματαιώνεται η διενέργεια της Δράσης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή, αντί να ματαιώσει τη Δράση, να παρατείνει την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, όπως δικαίωμα παράτασης έχει και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την ελεύθερη κρίση του.

Γ. Τα έργα – Είδος – Περιεχόμενο

 1. Μπορεί να υποβληθεί κάθε είδους έργο, σε όποιο είδος των καλών τεχνών κι αν ανήκει [όπως, Ζωγραφική, Χαρακτική, Κολάζ, Λογοτεχνία, Ποίηση, Μουσική, Θέατρο, Όπερα, Χορός, Παντομίμα, Κινηματογραφία, Φωτογραφία, Κόμικς, Γλυπτική, Installation κ.α.]
 2. Το περιεχόμενο των έργων δεν πρέπει να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές ή να προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή.
 3. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Επίσης, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.
 4. Τα έργα γραπτού λόγου δεν πρέπει να ξεπερνούν τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) λέξεις. Τα έργα λόγου (γραπτού ή προφορικού, με ή χωρίς μουσική) και γενικά τα έργα που περιέχουν λόγο σε οποιαδήποτε μορφή, μπορεί να είναι εκφρασμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα, είναι όμως απαραίτητο να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά. Τα videos (όποιο είδος τέχνης κι αν εκπροσωπούν πχ χορό, υποκριτική κλπ) δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε (5) λεπτά.
 5. Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και έχει δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
 6. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων των μαθητών/τριών, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

Δ. Τρόπος Προθεσμία Υποβολής των Έργων – Προθεσμία

 1. Τα έργα θα υποβληθούν με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr είτε ως συνημμένα είτε μέσω της εφαρμογής WeTransfer. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να φροντίσει ώστε το έργο του να πληροί τις τεχνικές εκείνες προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του και στη συνέχεια η ανάγνωσή του με τον παραπάνω τρόπο (ως «ανάγνωση» νοείται η δυνατότητα πραγματικής πρόσβασης στο έργο με τις λεπτομέρειες και ιδιότητες που επιθυμεί ο δημιουργός, όπως ενδεικτικά να μπορεί να γίνει download, το κείμενο να διαβάζεται, το video να αναπαράγεται κλπ).
 2. Εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή του έργου θα αποσταλεί από τον Διοργανωτή στον υποβάλλοντα αποδεικτικό παραλαβής του. Για την αποφυγή παρανοήσεων ως προς την ορθή ή μη υποβολή του έργου, σε περίπτωση που κάποιος, αν και θα έχει υποβάλει το έργο του, δεν θα παραλάβει το παραπάνω αποδεικτικό παραλαβής εντός τριών ημερών, οφείλει να ενημερώσει τον διοργανωτή για την μη λήψη αποδεικτικού, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ekfrasi2020@goneis2gv.gr.
 3. Η προθεσμία υποβολής των έργων είναι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την άνω προθεσμία κατά την ελεύθερη κρίση του.
 4. Σε περίπτωση που έως την τελική προθεσμία υποβολής των έργων, θα έχουν υποβληθεί λιγότερα από είκοσι (20) έργα η Δράση δεν θα ματαιώνεται.

Ε. Δημοσίευση Έργων

 1. Τα έργα που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του διοργανωτή www.goneis2gv.gr, δύνανται δε να δημοσιευθούν και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2gym-voulas.att.sch.gr/
 2. Τα έργα θα εκτεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή σε αίθουσα που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί για την απονομή των Επαίνων Συμμετοχής ή και κατά τη διάρκεια κάθε άλλης εκδήλωσης που θα διοργανωθεί σχετικά με τη Δράση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συμμετέχοντες θα οφείλουν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έργα τους, όταν τους συζητηθεί για τον σκοπό αυτό, άλλως θα εκτεθούν εκτυπώσεις / αναπαραγωγές των έργων από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
 3. Για οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση θα απαιτείται να δοθεί ρητή συγκατάθεση από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή/τών δημιουργού/ών του.

ΣΤ. Απονομή Επαίνων Συμμετοχής – Κλήρωση Δωροεπιταγών –

 1. Όλοι οι μαθητές/τριες, οι οποίοι θα υποβάλουν έργο, το οποίο θα πληροί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, θα παραλάβουν Έπαινο Συμμετοχής στη Δράση, ο οποίος θα τους παραδοθεί σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η διοργάνωση εκδήλωσης, λόγω της πανδημίας, οι έπαινοι συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.
 2. Κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μαθητών/τριων που θα υποβάλουν έργο, το οποίο θα πληροί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, θα παραδοθεί στους πέντε (5) κληρωθέντες από μία δωροεπιταγή, από κατάστημα πώλησης ευρείας γκάμας προϊόντων τεχνολογίας, ποσού τριάντα (30) ευρώ, δηλαδή δωροεπιταγές συνολικού ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει για την απονομή των Επαίνων Συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η διοργάνωση εκδήλωσης, λόγω της πανδημίας, η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.
 3. Ανάλογα με το είδος των έργων που θα υποβληθούν, ο Διοργανωτής θα διοργανώσει συναντήσεις (δια ζώσης ή διαδικτυακά, αναλόγως των υγειονομικών περιορισμών και πρωτοκόλλων που θα ισχύουν τότε) μεταξύ των μαθητών/τριων που θα υποβάλουν έργα και ανθρώπων με σχετική θεωρητική ή επαγγελματική εξειδίκευση στο κάθε είδος (ενδεικτικά, απόφοιτων σχετικών ανωτάτων σχολών, ζωγράφων, χορογράφων, σκηνοθετών, μουσικών, τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ), για να συζητήσουν για την τέχνη, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπνεύσεις και, εφόσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες, να ακούσουν γνώμες και συμβουλές σχετικά με τα έργα τους. Οι συναντήσεις αυτές θα είναι προαιρετικές για τους μαθητές/τριες και θα απαιτείται η συναίνεση των γονέων / κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή τους. Τα στοιχεία των ειδημόνων που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις αυτές θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των έργων, οπότε και θα είναι γνωστά τα είδη των τεχνών που θα εκπροσωπούνται στη Δράση.

Ζ. Λοιποί όροι

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης της Δράσης, τροποποίησης των όρων της, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής ή οποιαδήποτε άλλη προθεσμία.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη Δράση είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τα αναφερόμενα (συνημμένο 3)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ekfrasi2020@goneis2gv.gr

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ