ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 2ης Μαρτίου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της εφαρμογής VIBER «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Εκκρεμότητα Ελεγκτικής Επιτροπής

Κατά τις εκλογές ανάδειξης του παρόντος ΔΣ, δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα για την εκλογή Ελεγκτικής (Εξελεγκτικής κατά το καταστατικό) Επιτροπής. Έκτοτε, λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν έχει καταστεί δυνατή η σύγκληση ΓΣ και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του συγκεκριμένου οργάνου, γεγονός που προβληματίζει το ΔΣ.

Το ΔΣ ζήτησε την άποψη της Αντιπροέδρου, Μαρίας Γιαλαμά, επί του θέματος, με την ιδιότητά της της δικηγόρου. Η Αντιπρόεδρος διευκρίνισε ότι με βάση το καταστατικό (13ο άρθρο) η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του ΔΣ και συντάσσει έκθεση οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου, την οποία υποβάλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, η οποία γίνεται στο διάστημα μεταξύ της τελευταίας Κυριακής του Σεπτεμβρίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Επομένως, το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του οργάνου αυτού, δεν δημιουργεί βλάβη στα συμφέροντα του Συλλόγου, αρκεί αυτό να εκλεγεί νομίμως το αργότερο έως την επόμενη τακτική ΓΣ, δηλαδή έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι θα αναμένουμε την εξέλιξη της πανδημίας με την ελπίδα ότι έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς θα καταστεί δυνατή η σύγκληση ΓΣ και η διενέργεια εκλογών, εάν δε διαφανεί ότι δεν θα επιτραπεί η σύγκληση δια ζώσης ΓΣ θα απευθυνθούμε έγκαιρα στην αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές για σχετικές οδηγίες.

  1. Λευκώματα /δράσεις για γ’ Γυμνασίου

Καθώς ακόμα και αν ανοίξουν τα σχολεία το επόμενο διάστημα, είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος κανενός τρίτου προσώπου σε αυτό, όπως του φωτογράφου για την προετοιμασία των λευκωμάτων που γίνονται κάθε χρονιά, η σχετική συζήτηση θα επαναληφθεί όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αν και μετά το Πάσχα διαφανεί ότι δεν θα είναι δυνατή η φωτογράφιση των παιδιών για το λεύκωμα, θα αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις.

  1. Οργάνωση ομιλίας με ψυχολόγο σχετικά με το θέμα της κακοποίησης των εφήβων.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί για τους γονείς ομιλία – συζήτηση με ψυχολόγο με θέμα το, δυστυχώς πάντα επίκαιρο, θέμα της κακοποίησης.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ