ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Σχετικά με τη δράση δημιουργικής έκφρασης «2020, μια χρονιά αλλιώς», αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα θεωρηθούν ως εμπρόθεσμα όλα τα έργα που θα αποσταλούν έως τις 8 Μαρτίου 2021.
  2. Συζητήθηκε η πρόταση να οργανωθεί μια δράση με τη συμμετοχή των παιδιών σχετικά με την ημέρα της γυναίκας, αλλά κρίθηκε ότι εξαιτίας του ότι δεν προβλέπεται το άνοιγμα των σχολείων και επομένως θα πρέπει να γίνει διαδικτυακά τόσο η επικοινωνία της δράσης αυτής όσο και η συμμετοχή των παιδιών σε αυτήν, δεν θα είχε απήχηση. Αποφασίστηκε έτσι να αναρτηθεί μόνο μια σχετική κάρτα.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ