Συνεδρίαση 14/09/21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 14ης Σεπτεμβρίου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μ.μ.,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Zoom.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

  1. Σύγκληση Γ.Σ. για εκλογές ανάδειξης ελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπου στην Ένωση Γονέων

Κατόπιν εισήγησης της κας Γιαλαμά, σχετικά με τις νόμιμες και εκ του καταστατικού προθεσμίες πρόσκλησης και τις διατάξεις περί απαρτίας της ΓΣ, αποφασίστηκε:

-Η Σύγκληση δια ζώσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή για την ανάδειξη  Ελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου στην Ένωση Γονέων για τις 26.09.2021 και σε περίπτωση μη απαρτίας για τις 3.10.2021 και 10.10.2021. Συμφωνήθηκε ως προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων η Παρασκευή 23.09.2021.

-Η Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις 17/10/21 και σε περίπτωση μη απαρτίας για τις 23.10.2021, με θέμα (α) την έγκριση της έκθεσης οικονομικής διαχείρισης που θα συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή (β) την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη, με βάση τον απολογισμό του ισολογισμού και την έκθεση της επιτροπής (άρθρο 10 του καταστατικού).

  1. Συλλογή συνδρομών για την χρονιά 2021-2022 από τα μέλη κα Σκευάκη και κα Τσαχάκη

Αποφασίστηκε η συλλογή συνδρομών από τα παραπάνω μέλη την Πέμπτη 23.09, την Παρασκευή 24.09 και τις ημέρες διενέργειας των άνω ΓΣ. Ως είναι ευνόητο, συλλογή συνδρομών μπορεί να γίνει οποτεδήποτε χωρίς απόφαση ΔΣ.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ