ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

της 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30,  κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

 1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
 2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
 3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
 4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
 5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
 6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος

Το μέλος Ευάγγελος Ρίζος, δεν παρέστη, αν και ενημερώθηκε δια της άνω ανάρτησης στο VIBER για την παρούσα συνεδρίαση, χωρίς να γνωστοποιήσει, έως τώρα, κάποιο κώλυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

 1. Πρώτο θέμα της συνεδρίασης ήταν η αντιμετώπιση, με βάση τις διατάξεις του καταστατικού, της συνεχόμενης απουσίας του μέλους του ΔΣ Ευάγγελου Ρίζου από τις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 8 παρ. 4 του καταστατικού του Συλλόγου μας, μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται αυτοδικαίως ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο και, σε αδυναμία του πρώτου, από τον δεύτερο.

Το ΔΣ διαπιστώνει ότι ο Ευάγγελος Ρίζος, παρέστη στην 1η Συνεδρίαση του ΔΣ της 27.10.2020, κατά την οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, όπως επίσης και στη συνεδρίαση της 5.11.2020, δεν παρέστη όμως στις συνεδριάσεις των 30.10.2020, 15.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 8.12.2020, όπως επίσης ούτε στη σημερινή, εκ των οποίων οι τέσσερις τελευταίες και η παρούσα διενεργήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ρητά ο νόμος ορίζει ειδικά για το διάστημα από 15.09.2020 έως 28.02.2021.

Το ΔΣ διαπιστώνει ότι ο ο Ευάγγελος Ρίζος προσεκλήθη νόμιμα σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και δη τόσο σε αυτές κατά τις οποίες παρέστη όσο και σε αυτές κατά τις οποίες δεν παρέστη, με τον ίδιο τρόπο, ήτοι μέσω της εφαρμογής VIBER, έλαβε δε αναμφισβήτητα γνώση των προσκλήσεων αυτών (σχετική επισήμανση “διαβάστηκε”).

Το ΔΣ  διαπιστώνει ότι ο Ευάγγελος Ρίζος δεν γνωστοποίησε στο ΔΣ συλλογικά, αλλά ούτε και μεμονωμένα σε κάποιο μέλος αυτού, οποιοδήποτε κώλυμα σχετικά με την παρουσία του στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Επισημαίνεται μάλιστα ότι στις 12.01.2021, του απεστάλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει, με το οποίο προσκλήθηκε ειδικά να παραστεί κατά την παρούσα συνεδρίαση ώστε να εκθέσει τους λόγους της αποχής του, επισημαίνοντας μάλιστα σε αυτόν τις προβλέψεις του άρθρου 8 παρ. 4 του καταστατικού, σε αυτό το μήνυμα όμως ο Ευάγγελος Ρίζος δεν απάντησε ούτε εγγράφως ούτε και προφορικώς.

Τέλος, το ΔΣ σημειώνει ότι ο Ευάγγελος Ρίζος, εκτός της αποχής του από τις συνεδριάσεις του ΔΣ, απέχει σχεδόν ολοκληρωτικά και από κάθε συζήτηση, δράση και ενέργεια που αφορά στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, το ΔΣ διαπιστώνει ομόφωνα ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 8 παρ. 4 του καταστατικού του Συλλόγου και επομένως διαπιστώνει την παραίτηση του μέλους του ΔΣ Ευάγγελου Ρίζου, συνεπεία της οποίας, προβαίνει στην αντικατάσταση αυτού από τον 1ο αναπληρωματικό Σύμβουλο, Αλέξανδρο Σάββα.

 1. Κατά τη συζήτηση του επόμενου θέματος (Δράση δημιουργικής έκφρασης), συμφωνήθηκε η παράταση των αιτήσεων συμμετοχής της δράσης δημιουργικής έκφρασης «2020 – μια χρονιά… αλλιώς!», που διοργανώνει ο σύλλογός μας, έως το τέλος του μηνός Ιανουαρίου 2021.
 2. Αμέσως μετά συζητήθηκε και συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει δια ζώσης η κοπή της βασιλόπιτας μόλις ανοίξουν τα σχολεία, όπως επίσης και να ληφθούν σχετικές προσφορές.
 1. Τελευταίο θέμα του ΔΣ αφορούσε την αποστολή 2ης επιστολής προς τον διευθυντή του σχολείου μας – σε περίπτωση παράτασης της τηλεκπαίδευσης των μαθητών – η οποία θα αφορά την βαθμολόγησή τους.  Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να εκφραστεί εκ νέου η ανησυχία μας σχετικά με τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση καθώς διαπιστώνουμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
 1. Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών, συζητήθηκε επίσης η αναζήτηση νέων διαδικτυακών δράσεων για τα παιδιά του σχολείου μας, όπως η αναζήτηση τρόπων συμμετοχής των παιδιών, με πρωτοβουλία του συλλόγου, live streaming εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων κλπ).

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

(υπογραφή)

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

(υπογραφή)

ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

(υπογραφή)

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

(υπογραφή)

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

(υπογραφή)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

(υπογραφή)