ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Της 6ης Ιουνίου 2021

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 6 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00,  κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων στην εφαρμογή VIBER.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος
  6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος
  7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Εκκρεμότητα Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε συνέχεια του από 02.03.2021 πρακτικού του ΔΣ, επανερχόμαστε στο ζήτημα της εκλογής Ελεγκτικής (Εξελεγκτικής κατά το καταστατικό) Επιτροπής και αποφασίζουμε ομόφωνα:

Καθώς η εξέλιξη της πανδημίας είναι άγνωστη και μη προβλέψιμη και επομένως δεν μπορούμε με βεβαιότητα να υποθέσουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2021 θα επιτρέπεται η σύγκληση δια ζώσης Γενικής Συνέλευσης και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα πρέπει να λάβουμε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το ότι η οικονομική διαχείριση του σχολικού έτους 2020-2021, εκ μέρους του τρέχοντος ΔΣ, θα ελεγχθεί από νομίμως εκλεγμένη Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία και θα συντάξει και υποβάλει προς έγκριση στη ΓΣ σχετική έκθεση οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου μας.

Δεδομένου ότι με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε να απευθύνουμε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου, την Ένωση Γονέων του Δήμου με την οποία θα ζητούμε να μας υποδειχθεί ο νόμιμος τρόπος διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε, σε περίπτωση που κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των συναθροίσεων και άρα η δια ζώσης σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, να μπορούμε να διεξαγάγουμε εκλογές για την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ