ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
της 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 11.30, στο ανοιχτό θέατρο «Βέμπο», που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, η οποία αναρτήθηκε στην εφαρμογή «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του 2ου Γυμνάσιου Βούλας.

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ :

  1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη,
  2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη
  3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη,
  4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος,
  5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα και
  6. Γεώργιος Γούρλας του Μιχαήλ.

Το μέλος Ευάγγελος Ρίζος, δεν παρέστη, αν και ενημερώθηκε – ως εκ περισσού – από την Πρόεδρο και δια γραπτού μηνύματος «sms» σχετικά με την κατά τα άνω ανάρτηση της πρόσκλησης στο Viber, χωρίς να γνωστοποιήσει, έως τώρα, κάποιο κώλυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Το θέμα του παρόντος Συμβουλίου, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ήταν «Συμπεριφορά των μελών του ΔΣ εντός κι εκτός αυτού».

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ, η οποία έθεσε το ζήτημα των αναρτήσεων από το μέλος Ευάγγελο Ρίζο, με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ, στην ομάδα viber του ΣΓΚ, παρά τη ρητή συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ -κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2020- ότι για το ΔΣ θα αναρτά στο viber μηνύματα μόνο η Πρόεδρος, και σε αδυναμία αυτής η Αντιπρόεδρος του ΔΣ, και μάλιστα ολιγόλογα και περιεκτικά ώστε να μην επέρχεται κόπωση στους γονείς από περιττές πληροφορίες.

Τα μέλη του ΔΣ προέβησαν σε διάλογο και κατέληξαν στις παρακάτω διαπιστώσεις, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους.

(α) οι αναρτήσεις του Ευάγγελου Ρίζου έγιναν κατά παράβαση της παραπάνω συμφωνίας, η οποία κατά τη συνεδρίαση εκείνη συμφωνήθηκε -ως αυτονόητη- να μην καταγραφεί στα σχετικά πρακτικά (όπως δεν κατεγράφησαν πλήθος ιδεών, προτάσεων και προβληματισμών που συζητήθηκαν την ημέρα εκείνη),

(β) με τις αναρτήσεις αυτές το μέλος του ΔΣ μετέφερε πληροφορίες που δημιουργούν την αίσθηση ότι στην πρώτη συνεδρίασή του το ΔΣ διαπίστωσε ότι τα προηγούμενα ΔΣ ενεργούσαν με μεμπτό τρόπο και χωρίς «ευαισθησία σε θέματα διαχείρισης δημόσιου χρήματος», λόγω της μη τήρησης κάποιων φορολογικών υποχρεώσεων.  Στην πραγματικότητα, κατά τη συνεδρίαση αυτή αναγνωρίσαμε απλώς ότι η πλειοψηφία των ΣΓΚ, όπως και ο δικός μας, λειτουργούν χωρίς ΑΦΜ για να διευκολύνουν τις εργασίες τους και καταλήξαμε στο να διερευνήσουμε το ισχύον καθεστώς και να επανέλθουμε το συντομότερο επί του θέματος, όταν θα έχουμε πλήρη στοιχεία.

Σημειώθηκε στο σημείο αυτό από τα μέλη ότι εξαιτίας των αναρτήσεων αυτών, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στον σύλλογό μας ως δήθεν σύλλογο ευρισκόμενο σε αδυναμία λειτουργίας, πράγμα που φυσικά δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, και εκτέθηκε αναίτια σε αρνητική δημοσιότητα ο σύλλογός μας και κατ’ επέκταση το σχολείο μας.

(γ) με τις αναρτήσεις αυτές το μέλος μετέφερε ανακριβώς τις αποφάσεις μας για τον τρόπο δράσης μας σχετικά με τα λοιπά αναφερόμενα από αυτόν ζητήματα του σχολείου.

Προς αποφυγήν στο μέλλον παρόμοιων μονομερών ενεργειών και προκειμένου να διαφυλαχθεί η, επιβαλλόμενη από το νόμο και το καταστατικό, συλλογική λειτουργία του ΔΣ αλλά και να διαφυλαχθεί η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός του ΣΓΚ προς το ΔΣ, ως ενιαίου οργάνου, που δρα με ομόνοια, κοινό στόχο και όραμα, τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφάσισαν τα ακόλουθα:

  1. Ορίζουν υπεύθυνη για την επικοινωνία του ΔΣ με τα μέλη του ΣΓΚ και μέσω της εφαρμογής viber την Πρόεδρο του ΔΣ και σε απουσία ή αδυναμία της την Αντιπρόεδρο. Για απαντήσεις επί τρεχόντων θεμάτων η Πρόεδρος (ή η Αντιπρόεδρος) θα αναρτά τις απαιτούμενες πληροφορίες, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το ΔΣ. Για ενημέρωση ως προς αποφάσεις / δράσεις του ΔΣ η Πρόεδρος (ή η Αντιπρόεδρος) θα αναρτά συνοπτικό και ενημερωτικό μήνυμα, το οποίο θα έχει γνωστοποιήσει προς έγκριση προηγουμένως στο ΔΣ. Άλλο μέλος του ΔΣ θα μπορεί να αναρτά πληροφορίες, κ.λπ. μόνο μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Προέδρου ή/και μετά από γνωστοποίηση και έγκριση του περιεχομένου του μηνύματος στο ΔΣ.
  2. Είναι αυτονόητο ότι κάθε μέλος του ΔΣ δικαιούται να εκφράζει τη διαφωνία του με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ, η οποία φυσικά θα καταγράφεται πάντα με σαφήνεια στο σχετικό πρακτικό του ΔΣ. Η άποψη της μειοψηφίας θα γνωστοποιείται στον ΣΓΚ κατά την επικοινωνία του ΔΣ με τα μέλη του, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Είναι επίσης αυτονόητο ότι καθένας έχει το δικαίωμα στην έκφραση προσωπικών απόψεων.  Όμως, για τα μέλη του ΔΣ ιδιαιτέρως, όταν αυτά εκφράζουν προσωπικές απόψεις θα πρέπει να το επισημαίνουν ξεκάθαρα και να μην χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους, πουθενά στη συζήτηση.

  1. Συμφωνείται ότι η ομάδα του ΣΓΚ στην εφαρμογή viber θα εξακολουθεί να έχει πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα, η δε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γονέων θα γίνεται μέσω της σχετικής ομάδας διαλόγου που έχει δημιουργηθεί προς αυτόν τον σκοπό.
  2. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ και η κοινοποίηση μεταξύ τους πληροφοριών, προσκλήσεων, κ.λπ. μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω της εφαρμογής «Viber» και ειδικότερα στην ομάδα που λειτουργεί ήδη με τον τίτλο «ΔΣ 2ου Γυμνασίου Βούλας». Ελλείψει δυνατότητας συνάντησης «διά ζώσης» σε εύλογο χρόνο, θα είναι επίσης δυνατή η συζήτηση και ψήφιση θεμάτων, που σε άλλη περίπτωση θα αποτελούσαν μέρος της ημερησίας διάταξης συμβουλίου.  Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση τα γραπτά μηνύματα μπορούν να αποτελούν μέρος των πρακτικών.

Επομένως, συμφωνήθηκε ότι τα μέλη θα ελέγχουν τακτικά την ομάδα αυτή στο viber, ώστε να ενημερώνονται αμέσως για κάθε ανάρτηση και να ενεργούν αντιστοίχως.

Στο σημείο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ
ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ
ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ