ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

Στη Βούλα Αττικής και στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 20.00, κατόπιν πρόσκλησης της Ειρήνης Γιαλούρη, ως συμβούλου που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες της 25ης Οκτωβρίου 2020, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στις αρχαιρεσίες αυτές με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ και ειδικότερα παρέστησαν

 1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη,
 2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη
 3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη,
 4. Ευάγγελος Ρίζος του Βασιλείου,
 5. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος,
 6. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα,
 7. Γεώργιος Γούρλας του Μιχαήλ.

Μετά τον χαιρετισμό των μελών από την Ειρήνη Γιαλούρη, τον λόγο έλαβε το μέλος Ευάγγελος Ρίζος ο οποίος έθεσε ως ζητήματα την έκδοση ΑΦΜ του ΣΓΚ και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, τον τρόπο φύλαξης των χρηματικού διαθεσίμου του ΣΓΚ καθώς και τη μη εκλογή, ελλείψει σχετικών υποψηφιοτήτων, εξελεγκτικής επιτροπής. Επίσης, το μέλος Γεώργιος Γουρλας έθεσε το ζήτημα της εκλογής εκπροσώπου του ΣΓΚ στην Ένωση Γονέων.

Για όλα τα παραπάνω τα μέλη του ΔΣ παμψηφεί αποφάσισαν ότι θα συζητηθούν και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις σε επόμενη συνεδρίαση.

Μετά τις άνω επισημάνσεις, ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής για τις θέσεις των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Για τη θέση του Προέδρου έθεσε υποψηφιότητα η Ειρήνη Γιαλούρη, η οποία εκλέχθηκε παμψηφεί από όλα τα μέλη.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου έθεσε υποψηφιότητα η Μαρία Γιαλαμά , η οποία εκλέχθηκε παμψηφεί από όλα τα μέλη.

Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα έθεσε υποψηφιότητα η Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου, η οποία εκλέχθηκε παμψηφεί από όλα τα μέλη.

Για τη θέση του Ταμία έθεσε υποψηφιότητα η Άννα Σκευάκη, η οποία εκλέχθηκε παμψηφεί από όλα τα μέλη.

Συνεπεία των άνω, το εκλεγέν κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Οκτωβρίου 2020, ΔΣ συγκροτείται ως εξής:

 • Πρόεδρος, η Ειρήνη Γιαλούρη.
 • Αντιπρόεδρος, η Μαρία Γιαλαμά.
 • Γενική Γραμματέας, η Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου.
 • Ταμίας, η Άννα Σκευάκη.
 • Μέλη, ο Ευάγγελος Ρίζος, η Ευανθία Τσαχάκη και ο Γεώργιος Γούρλας.

Στη συνέχεια, κατόπιν συλλογικής συζήτησης και ομόφωνα αποφασίστηκε ο καταμερισμός επιμέρους αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ ως κατωτέρω:

 • Η Ειρήνη Γιαλούρη και Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάννου θα είναι υπεύθυνες για την επικοινωνία του ΔΣ με το 15μελές Συμβούλιο των μαθητών.
 • Η Ειρήνη Γιαλούρη μαζί με τον Γεώργιο Γούρλα και τη Μαρία Γιαλαμά θα είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τον Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Ο Ευάγγελος Ρίζος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους γονείς των τμημάτων.
 • Οι Άννα Σκευάκη και η Ευανθία Τσαχάκη θα είναι υπεύθυνες για τα θέματα καθαριότητας του σχολείου και για τα θέματα του κυλικείου.

Μετά την κατά τα άνω συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, τα μέλη παμψηφεί αποφάσισαν ως άμεσες προτεραιότητες τα παρακάτω ζητήματα:

 1. Τη διερεύνηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΦΜ του ΣΓΚ και των οικονομικών και λοιπών συνεπειών που θα επιφέρει η απόκτησή του.
 2. Η συνάντηση με τον Διευθυντή του Σχολείου, ώστε να ληφθούν πληροφορίες για τα παρακάτω αναφερόμενα ζητήματα και με σκοπό τη διενέργεια από το ΔΣ κάθε απαραίτητης ενέργειας προς τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων και την παροχή προς τον Σύλλογο Διδασκόντων της συνδρομής που τυχόν ζητηθεί και ειδικότερα:

α. Ενημέρωση από τον Διευθυντή για την, κατά την παρούσα στιγμή, έλλειψη διδασκόντων καθηγητών και υποβολή στη συνέχεια σχετικού εγγράφου προς τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν τοποθέτησης του Ευάγγελου Ρίζου.

β. Ενημέρωση από τον Διευθυντή για τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζεται να γίνεται, λόγω της πανδημίας, η ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάλογα με την ενημέρωση που θα ληφθεί, θα συζητηθεί αν χρειάζεται να προταθούν από το ΔΣ εναλλακτικοί / συμπληρωματικοί τρόποι ενημέρωσης και οι τρόποι συνδρομής του ΔΣ στη διευκόλυνση υλοποίησής τους.

γ. Ενημέρωση από τον Διευθυντή για την ετοιμότητα του σχολείου μας να ανταποκριθεί σε περίπτωση που η σχολική μονάδα κλείσει και με ποιον τρόπο και η διερεύνηση του αν μπορεί το ΔΣ να συνδράμει στην προετοιμασία για την περίπτωση αυτή, κατόπιν τοποθέτησης του Ευάγγελου Ρίζου.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι στις αρχές τις ερχόμενης εβδομάδας, οπότε και θα έχουν συλλεγεί πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα, θα αποφασιστεί η ημέρα και ώρα της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ και ολοκληρώθηκε η παρούσα συνεδρίαση.

Στο σημείο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.

 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του ΔΣ ως ακολούθως.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ
ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΧΑΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ